Kakuro : no 3

Kakuro : no 3

Just to pass the time I offer you 2 Kakuro for your pleasure. 

Kakuro 10X12 # 1

The printable files PDF.

Puzzle: kakuro_10X12_2016_01_06_0001.pdf

Solution : kakuro_sol_10X12_2016_01_06_0001.pdf

And the second one.

Kakuro 10X12 # 2

The printable files PDF.

Puzzle: kakuro_10X12_2016_01_06_0002.pdf

Solution : kakuro_sol_10X12_2016_01_06_0002.pdf

 Enjoy !!

Comments powered by CComment